Григорій Міщенко,
провідний інженер-програміст відділу управління навчальним процесом КНУКіМ

Автоматизована інформаційна система забезпечення маркетингу вищого навчального закладу >Вісник Книжкової палати. Продовження. Початок див.: Вісн. Кн. палати. — 2005. — №4, 6>

Інформаційне забезпечення автоматизованої інформаційної системи маркетингу (АІСМ)
Інформаційне забезпечення АІСМ — це сукупність реа­лізованих рішень щодо обсягів, розміщення і форм організа­ції корисних у певної мети і для певної мети інформаційних потоків, що циркулюють у системі. Економічні задачі, що реалізуються в АІСМ, досить різноманітні та різнопланові, відповідно різноманітною с й інформація. Це може бути ана­ліз діяльності загалом і випуску конкурентноспроможної продукції зокрема, аналіз фінансових, матеріально-технічних та інтелектуальних ресурсів, просування товарів і послуг, управління (прийняття рішень), ціноутворення, організація збуту. Економічній інформації притаманні специфічні особ­ливості, які необхідно враховувати при виборі технічних за­собів її збирання та опрацювання. Вони мають бути здатни­ми функціонувати у різних організаційно-технічних умовах, бути пристосованими й для введення додаткових даних, ко­ригування та вилучення на будь-якій стадії виконання; міні­мізації часу введення, опрацювання, редагування і виведення даних, передбачати можливість повторного введення однієї і тієї самої інформації та створення оптимальних форм вихід­ної інформації, а також контроль за правильністю введення і виведення даних.

Вся інформація, що використовується в АІСМ, по­діляється на вхідну і вихідну.
- Вхідна інформація — це сукупність зібраних даних та інформацій, зареєстрованих у місці збирання чи виникнення і до яких застосовуються процедури збирання, реєстрації, пе­ретворення і споживання у повторному циклі збирання і пе­ретворення. Вона може бути первинною і вторинною, отри­муватися з різних джерел і різними методами та інструмен­тарієм і приводитися у відповідність до вимог певного про­грамного пакету та отримання результату. Вхідні дані та інформація надходять у вигляді паперових докумен­тів, електронних документів з мережі, даних та інформації з баз та банків даних. Вони можуть бути представлені як окре­мі документи або структуровані масиви (таблиці, бази даних, графіки, діаграми тощо). До них можна застосувати такі варіанти опрацювання:
•формування таблиць за результатами виробничої діяльності, опитування тощо з відображенням за­гальної картини: кількість і процент відповідей рес­пондентів на кожен варіант запитань, загальна кіль­кість відповідей, підсумок даних за заданими кри­теріями, за окремими взаємозв'язаними факторами тощо. Результати даних можна представити графічно;
•формування кореляційних таблиць для виявлення наявності або відсутності зв'язків і залежностей між окремими числовими величинами та аналізу певних досліджуваних факторів, об'єктів тощо. При опра­цюванні даних можна розрахувати зв'язки між дво­ма (парна кореляція) і більше факторами. Найпоши­реніші розрахунки коефіцієнтів кореляції;
• формування таблиць (графіків) з регресивним ана­лізом даних виробничої діяльності, опитування то­що. Регресійний аналіз дозволяє виявляти кількісну залежність змін результативної ознаки від одного або декількох ознак-факторів. У дослідженнях мо­же бути використаний метод парного регресійного аналізу й множинної регресії;
Ці методики роблять можливими вирішення таких проб­лем як: виділення перемінних і визначення їхньої значимос­ті. Наприклад, можна визначити змінні збуту при збільшенні ціни на послугу і зменшенні витрат на рекламу; визначити перемінні, що визначають сегментацію ринку збуту тощо.
Для зручності використання документи краще збирати в масиви — масиви законодавчих матеріалів, нормативно-інструктивних, регламентних документів, довідкових даних, управлінської інформації стосовно діяльності закладу, архі­вів попередніх досліджень, інформації зі статистичних бюле­тенів і довідників; масиви, що визначають функціонування АІСМ, методики та інструментарій збирання та опрацювання даних, порядок зберігання і поновлення БД: методичні і інст­рукційні матеріали, що забезпечують чітку і коректну роботу системи; систему класифікації та кодування; інформаційну базу для операторів АРМ і користувачів, яка є сукупністю впорядкованої інформації відносно функціонування АІСМ тощо. Масивам присвоюється назва DOSLIDG1, NOMENKLATURA SPRAV, DOVIDNIK ощо), ідентифікатор, найменування, визначається форма введення і виведення, максимальні обся­ги, довжина запису, метод оптимізації та ключі, відповідальні АРМ. Для кожного конкретного дослідження і кожної роз­в'язуваної задачі формуються окремі інформаційні масиви ( anketa 1, 2, ..., statistika тощо). Вони можуть бути локальни­ми, тобто, сформованими переважно для розв'язування окре­мої задачі, і інтегрованими у вигляді баз даних загального призначення. Приблизний перелік інформаційних масивів у вищого навчального закладу:

Найменування масиву — Довідник переліку форм навчань, які є у вищому навчальному закладі.
Ідентифікатор масиву — F_NAVCH
Найменування носія інформації — МД
Максимальний обсяг масиву — 10 записів
Довжина запису — 11 символів
Метод організації — послідовний (прямий)
Ключі впорядкування — код форми навчання

Найменування

Ідентифікатор у програм

Умовне позначення у формулах

Формат

Діапазон змін

Логічні чи семантичні зв'язки

Код форми навчання

KFN

KFN

9(1)

Відсутній

LIC_OBS KARD_ABITUR

Назва форми навчання

NAME_FN

 

A(10)

-"-

 

• Найменування масиву — Довідник переліку форм забезпечення навчання, які надає вищий навчаль­ний заклад.
Ідентифікатор масиву — F_ZABEZP
Найменування носія інформації — МД
Максимальний обсяг масиву — 10 записів
Довжина запису —-12 символів
Метод організації — послідовний (прямий)
Ключі впорядкування — код форми забезпечення

Найменування

Ідентифікатор у програмі

Умовне позначення у формулах

Формат

Діапазон змін

Логічні чи семантичні зв'язки

Код форми забезпечення

KFZ

KFZ

9(2)

 

 

Назва форми забезпечення

NAME_FZ

 

A(10)

 

 

Найменування масиву—Довідник ліцензованих обсягів.
Ідентифікатор масиву — LIC_OBS
Найменування носія інформації — МД
Максимальний обсяг масиву — 1000 записів
Довжина запису — 14 символів
Метод організації — послідовний (прямий)
Ключі впорядкування — код форми навчання, код спе­ціальності

Найменування

Ідентифікатор у програмі

Умовне позначення у формулах

Формат<

Діапазон змін

Логічні чи семантичні зв'язки

Код форми навчання

KFN

KFN

9(1)

 

F_NAVCH

Код форми забезпечення

KFZ

KFZ

9(2)

 

F_ZABEZP

Код спеціальності

KSPEC

KSD

9(6)

 

KVAL/font>

Кількість

KLC

KL

9(5)

 

 

Найменування масиву — Довідник з переліком ква­ліфікацій, які присвоює фахівцям заклад.
Ідентифікатор масиву — KVAL
Найменування носія інформації — МД
Максимальний обсяг масиву — 100 записів
Довжина запису — 89 символів
Метод організації — послідовний (прямий)
Ключі впорядкування — код освітньо-кваліфікаційного рівня, код спеціальності, код кваліфікації

Найменування

Ідентифікатор у програмі

Умовне позначення у формулах

Формат

Діапазон змін

Логічні чи семантичні зв'язки

Код освітньо-кваліф

KOKR

RD

9(1)

 

 

Код спеціальності

KSP

KSP

9(6)

 

LIG_OBS<

Код кваліфікації

KKV

KKV

9(2)

 

KARD_ABITUR, DZAMOVL

Назва кваліфікації

NAME_KV

N_KV

A(80)

 

 

Найменування масиву — Масив з даними про обся­ги держзамовлення.
Ідентифікатор масиву — DZAMOVLbr> Найменування носія інформації —МД
Максимальний обсяг масиву — 1000 записів
Довжина запису — 35 символів<
Метод організації — послідовний (прямий)
Ключі впорядкування — код освітньо-кваліфікаційного рівня, рік, код спеціальності

Обсяги держзамовлення

Ідентифікатор у програмі

Умовне позначення у формулах

Формат

Діапазон змін

Логічні чи семантичні зв'язки

Код освітньо-кваліф. рівня

KOKR

KD

9(1)

5-8

 

Рік

DD

DD<

9(8)

 

 

Код спеціальності

KSPEC

KSD

9(6)

 

KVAL

Випуск усього

V

VZ

9(5)

 

 

У т.ч, за денною формою навч

PZ

VD

9(5)

 

 

Прийом усього

PZ

PZ

9(5)

 

 

У т.ч. за денною формою навч

PD

PD

9(5)

 

 

•Найменування масиву—масив з картками абітурієнтів.
Ідентифікатор масиву — KARD_ABITUR<
Найменування носія інформації МД
Максимальний обсяг масиву — 10000 записів
Довжина запису — 1345 символів
Метод організації — послідовний (прямий)
Ключі впорядкування — код форми навчання, код форми забезпечення, код кваліфікації

Найменування

Ідентифікатор у програмі

Умовне позначення у формулах

Формат

Діапазон змін

Логічні чи семантичні зв'язки

 

Код абітурієнта

KOD_ID

KOD_ID

9(5)

 

 

 

Прізвище

FAM

FAM

A (50)

 

 

 

Ім'я, по батькові

NAME

NAME

A(50)

 

 

 

Стать

SEX

SEX

A(2)

 

 

 

Дата народження

DN

DN

9(8)

 

 

 

Місце народження

MN

MN

A(100)

 

 

 

Громадянство

GR

GR

A(20)

 

 

 

Батько (адреса, ким працює)

FAN

FAT

A(100)

 

 

 

Мати (адреса, ким працює)

MATH

MATH

A(100)

 

 

 

Індекс

ZIP

ZIP

9(6)

 

 

 

Країна

KR

KR

A(20)

 

 

 

Область

RAY

RAY

9(2)

1—30

SOBL

 

Район

RAY

RAY

A(50)

 

 

 

Тип населеного пункту

TIPN_P

TIPN_P

A(5)

с;.смт; м

 

 

Назва населеного пункту

NAME_NP

N_N_P

A(20)

 

 

 

Адреса

ADRES

ADS

A(100)

 

 

 

Телефон

TEL

TEL.

A(50)

 

 

 

Рівень НЗ

AKR_ID

A_ID

A(20)

 

 

 

Назва НЗ (адрес)

NAME_NZ

N_NZ

A(200)

 

 

 

Док, про освіту

DOK_V

D_V

A(50)

 

 

 

Назва, №, дата видачі

NAME_V

N_V

A(100)

 

 

 

Заочна

ZAOCH

ZA

A(5)

0,1

 

 

Проживає в зоні радіац. забруднення — категорія

CHERN

CN

9(1)

1-4

 

 

Стаж роботи

STAG

STAG

9(2)

 

 

 

Служба в армії

ARMY

AR

A(1)

0,1

 

 

Участь в олімпіадах

OLIMP

OL

A(10)

 

 

 

Довузівська підготовка

DO_VNZ

DO_V

A(1)

0,1

 

 

Дитина-сирота

SIROT

SIR

A(1)

0,1

 

 

Інвалід (група)

INVAL

INL

9(1)

1 - 4

 

 

Ветеран війни

VETER

VET

A(1)

0,1

 

 

Цільове направлення

NAPRAVL

NAP

A(1)

 

 

 

Атестація з української мови

A_UA

A_UA

A(1)

0,1

 

 

Іноземна мова

IN_MOV

IN_M

A(20)

 

 

 

Місце реєстрації в/зобов'язаний

V_OV

V_O

A(200)

 

 

 

№ екзаменаційного листа

N_E_L

N_E_L

A(10)

 

 

 

№ справи

N_DELO

N_D

A(10)

 

 

 

Дата заповнення справи

DATE

DTE

9(8)

 

 

 

Форма навчання

KFN

KVN

9(1)

01-02

F_NAVCH

 

Кваліфікація

KKV

KKV

9(2)

 

KVAL

 

Категорія

KAT

KT

A (10)

 

 

 

Гуртожиток

OBH<

OBH

A(1)

0,1

 

 


 Найменування масиву — масив з переліком під­розділів вищого навчального закладу. Ідентифікатор масиву — PIDROZD
Найменування носія інформації — МД
Максимальний обсяг масиву — 1000 записів
Повтор запису — 52 символи
Метод організації — послідовний (прямий)
Ключі впорядкування — код підрозділу

 

Найменування

Ідентифікатор у програмі

Умовне позначення у формулах

Формат

Діапазон змін

Логічні чи семантичні зв'язки

Код підрозділу

KP

KP

9(2)

 

 

Назва підрозділу

NAME_P

NP

A (50)

 

 


 Найменування масиву — масив з переліком регіонів
Ідентифікатор масиву — SOBL
Найменування носія інформації — МД<
Максимальний обсяг масиву — 30 записів
Довжина запису — 52 символи
Метод організації — послідовний (прямий)
Ключі впорядкування — код регіону

Найменування

Ідентифікатор у програмі

Умовне позначення у формулах

Формат

Діапазон змін

Логічні чи семантичні зв'язки

Код регіону

KR

KR

9(2)

 

 

Назва регіону

NAME_R

NAME_R

A (50)

 

 

Перелік масивів, сформованих із вхідних документів:

Назва масиву

Ідентифікатор

Максим, кількість записів

Дані щодо обсягів державного замовлення

DZAMOVL

100

Довідник ліцензованих обсягів

LIC_OBS

100

Анкети проведеного опитування студентів

ANKET1

300

Анкети опитування абітурієнтів

ANKET2

5000

 

 

 

Вхідною інформацією і даними для розв'язання еконо­мічних задач є вторинна і первинна інформація, отримана з різних джерел і різними методами та інструментарієм і при­ведена у відповідність до вимог певного програмного пакету та отримання результату. До них можна застосувати такі ва­ріанти опрацювання інформації:
 формування таблиць за результатами виробничої діяльності, опитування тощо з відображенням за­гальної картини: кількість і процент відповідей рес­пондентів на кожен варіант запитань, загальна кіль­кість відповідей, підсумок даних за заданими кри­теріями. Результати даних можна представити гра­фічно, що наочніше відобразить результати дослід­жень. При проведенні пробного опитування за ана­лізом результатів можна внести корективи до мето­дики збирання даних, удосконалити зміст запитань, визначити коло респондентів тощо;
 формування таблиць з розподілом даних виробни­чої діяльності чи опитування за окремими взаємо­зв'язаними факторами. Це може бути розподіл даних щодо попиту на послуги залежно від статі, віку, рів­ня доходів, складу сімї, характеристик послуг, ринко­вого попиту загалом і певних його сегментів тощо;
 формування кореляційних таблиць для виявлення та аналізу зв'язків і залежності між окремими чис­ловими величинами, що  характеризують певний досліджуваний фактор, об'єкт тощо. Дані кореля­ційних таблиць показують наявність або відсут­ність зв'язків між окремими факторами досліджува­ного ринку, товару, покупців. Аналіз цих даних ві­дображає споживацькі настрої покупців, що зале­жать від різних факторів: фізичної потреби в товарі, добробуту, віку, соціального стану,' складу сім'ї то­що. Ці дані є основою при розробленні планів мар­кетингу, виборі сегментів ринку, на які слід орієн­туватися, врахуванні споживацьких смаків та попи­ту потенційних покупців. При опрацюванні даних можна розрахувати зв'язки між двома (парна кореляція) і більше факторами. Найпоширеніші розра­хунки коефіцієнтів кореляції;
 формування таблиць (графіків) з регресійним аналі­зом даних виробничої діяльності, опитування. Рег-ресійний аналіз дозволяє виявляти кількісну залеж­ність змін результативної ознаки від одного або декількох ознак-факторів. У дослідженнях можна використати метод парного регресійного аналізу й множинної регресії, а ці самі методи можуть засто­совувати для прогнозування попиту на товар, упо­добань споживачів та інших показників, відображе­них в анкеті;
 формування таблиць (графіків) для аналізу тенден­цій та прогнозування ринку, виробничої діяльності, просування товарів тощо.

Ці методики роблять можливими вирішення таких проблем як: виділення перемінних, що впливають на збут послуги і визначення їхньої значимості; змінних збуту, наприклад, при збільшенні ціни на послугу і зменшенні витрат на рекламу; визначення перемінних, що визначають сегментацію ринку збуту тощо.

Вихідна інформація — це результат опрацювання да­них у внутрішньому середовищі маркетингу. Вона містить результати (проміжні чи кінцеві) розв'язання маркетингових задач, аналізу маркетингової інформації. Результатні й аналі­тичні дані у багатьох випадках архівуються і накопичуються для розв'язання інших взаємозв'язаних задач та вивчення ди­наміки показників і процесів, при чому в цьому випадку во­ни переходять у ранг вхідних. Вихідна інформація форму­ється на АРМ маркетолога у вигляді вихідних документів — машинограм та відеокадрів, які виводяться на екран для опе­ративного перегляду користувачами, а також роздруковуються чи записуються на магнітні носії. Вихідну інформацію по­трібно подати у зручному й зрозумілому для користування вигляді. Вона теж формується у масиви.

Приблизний перелік і опис вихідних повідомлень по за­кінченню набору студентів:

Назва вихідного повідомлення

Ідентифікатор

Форма подання

Періодич.

Термін

Вико­навці

Користувачі інформ.

 

Результати набору студентів на 1 курс у поточному році — за регіонами., формами забезпечення, формами нав­чання, кваліфікаціями, статтю, рівнем освіти (окремо чи у будь-якому поєд­нанні)

VED_3.1

............. VED_3.6

..............

Машино­грама, Графік, Відео-кадр

Раз на рік, або за запитом

Перший міс. навч. року

Прий­мальна комісія Марке-толог

Проректор, маркетолог, нач. від., навч.від., ф-ти

 

Динаміка змін показників конкурсу за роками (кваліфікаціями, формами нав­чання, формами забезпечення тощо)

VED<_3.13

-"-

-"-

-"-

-"-

Проректор, маркетолог, нач. від. навч. від.

 

Назва вихідного повідомлення

Ідентифікатор

Форма подання

Періодич.

Термін

Вико­навці

Користувачі інформ.

Розподіл факторів, що впливають на прийняття рішення про навчання, цін­ність курсу навчання, мети отримання освіти, очікуваннь щодо наслідків отримання в.о. тощо

VED_1.1

................

-"-

По заверше­нню дослід­ження, за запитом

-"-

-"-

Проректор, маркетолог, нач. від.,

Аналіт. відомість і графік розподілу факторів орієнтації щодо майбутньої професії абітурієнтів — за рівнем освіти, залежно від статі, системи цін­ностей абітурієнтів, джерел отримання інформації тощо

VED_2.1

-"-

По завер­шенню дослід­ження, за запитом

-"-

-"-

-"-

 

 

 

 

 

 

 

Вихідну інформацію можна зберігати у відповідній базі даних на паперових чи машинних носіях або накопичувати в інформаційних сховищах — web та файл-серверах, що є інтегрованими, предметно орієнтованими базами даних для розв'язання чергових маркетингових задач.

(Продовження у наступному номері)

*Коза | *Кулинария | *Макроме | *Вязание | *Необычное в обычном | *Фантастика | *Фотомонтаж
*WEB-мастер | *Книги от автора | *Библиограф | *Сам себе лекарь |